Na ovoj stranici nalazi se spisak ispitnih pitanja. Na svakoj ispitnoj listici nalaze se tri pitanja sa ovog spiska. Nijedno drugo pitanje, osim ovih 22, ne može se naći na ispitnim listicama. Predmetni nastavnik zadržava pravo da ovu listu pitanja promijeni, ali isključivo prije isteka semestra u kojem se održavaju predavanja iz Finansijskog menadžmenta, uz prethodnu najavu.

Treba imati u vidu da je svako pitanje samo povod za ulazak u stru
čnu raspravu na ispitu, koja podrazumijeva integralno poznavanje problematke. Pitanja su tu da bi se eliminasao efekat iznenađenja na ispitu, a treba učiti kao da ih nema.

1. Osnove karakteristike investiranja u uslovima rizika
2. Aksiomi racionalnog ponašanja
3. Averzija prema riziku
4. Osnovne kategorije rizika
5. Rangiranje hartija od vrijednosti prema riziku
6. Osnovne kategorije prinosa
7. Karakteristike bezrizične stope prinosa
8. Mjere disperzije prinosa na hartije od vrijednosti (razmak varijacije, varijansa, st. devijacija, koeficijent varijacije)
9. Kombinacija dvije rizične aktive - slučaj perfektne pozitivne korelacije (analitički izraz, grafička interpretacija)
10. Kombinacija dvije rizične aktive - slučaj perfektne negativne korelacije (analitički izraz, grafička interpretacija)
11. Kombinacija dvije rizične aktive - slučaj odsustva korelativne veze (analitički izraz, grafička interpretacija)
12. Portfolio N hartija od vrijednosti
13. Granica efikasnih portfolija
14. Karakteristike korelacione matrice prinosa na hartije od vrijednosti
15. Globalni koncept portfolio menadžmenta
16. Granica efikasnih portfolija
17. Efekat kombinovanja rizične i bezrizične aktive u portfolio investitora
18. Efekat kratke prodaje na portfolio investitora
19. Beta koeficijent - interpretacija

20. Efikasnost tr
žišta kapitala

21.CAPM - Model za odredjivanje cijene uložnog kapitala
22. APT model
23. Efekat medjunarodne diversifikacije na rizik portfolija23
24. Investicione strategije
   Spisak pitanja u Microsoft Word dokumentu

  

 

 

 

 

 

 


 

Copyright © finansije.net 2003-2005