Ovdje možete naći finansijske tablice I - IV.
 V1 i V2 - UTVRĐIVANJE FINANSIJSKOG POLOŽAJA PREDUZEĆA. FINANSIJSKI POLOŽAJ PREDUZEĆA. Etimološki pojam finansijska situacija znači novčano stanje preduzeća. Umjesto pojma finansijska situacija u teoriji i praksi se upotrebljava izraz finansijski položaj (finansijska pozicija) preduzeća...

Vježbe 1 i 2 u Microsoft Word dokumentu.

 

V3, V4 i V5 - ANALIZA BONITETA I KREDITNE SPOSOBNOSTI PREDUZEĆA. Postoje različiti pristupi ocjeni boniteta preduzeća, zavisno od toga da li se ta ocjena odnosi samo na analizu pokazatelja koji potvrđuju da je preduzeće siguran dužnik, ili na indikatore koji potvrđuju položaj preduzeća na tržištu, ukazuju na njegovu perspektivu poslovnog razvoja i poslovnu orjentaciju...

Vježbe 3, 4 i 5 u Microsoft Word dokumentu.


 

V6 - Zakon o hartijama od vrijednosti. Ovim zakonom uređuju se vrste hartija od vrijednosti, izdavanje i trgovanje tim hartijama, prava i obaveze subjekata na tržištu hartija od vrijednosti i organizacija, djelokrug i nadležnost Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore. Pojam hartije od vrijednosti...

Vježbe 6 u Microsoft Word dokumentu.


 

V7 i V8 - Vremenska vrijednost novca. Svaka slobodna novčana suma na razvijenom finansijskom tržištu investira se sa ciljem da donese određeni prinos. Novčani dohodak koji je sada raspoloživ meže se smatrati rezultatom neke ranije uložene sume novca to jest prestavlja prinos na ranije uloženi kapital...

Vježbe 7 i 8 u Microsoft Word dokumentu.


 

V10 i V11 - FINANSIJSKO PLANIRANJE. Finansijeko planiranje predstavlja konkretizaciju finansijske politike preduzeća. Finansijska politika kao politika finansijske funkcije ima svoj cilj i njegovo ostvarenje je zasnovano na poštovanju načela i pravila finansiranja...

Vježbe 10 i 11 u Microsoft Word dokumentu.


 

ZAKON O INSOLVENTNOSTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA Ovim zakonom uređuju se postupci: 1) stečaja, 2) reorganizacije; 3) lične uprave u stečaju. Predlog za pokretanje stečajnog postupka mogu podnijeti: 1) dužnik; 2) povjerilac ili grupa povjerilaca. Povjerilac ili grupa povjerilaca mogu da podnesu predlog za pokretanje stečajnog postupka, kada su ispunjeni sljedeći uslovi:...

Zakon o insolventnosti privrednih društava u Microsoft Word dokumentu.

 

 

Copyright © finansije.net 2003-2005