Na sastanaku prodekana za nastavu i ECTS-koordinatora univerzitetskih jedinica sa rektorom i prorektorima u PETAK 26/09/2003.godine usvojeno je nekoliko važnih zaključaka, koji se odnose na pripremu za uvođenje ECTS-a na Univerzitetu Crne Gore. Slijedi izvod iz

                                         Z A K L J U Č A K A
O ORGANIZACIJI NASTAVE U SKLADU SA NOVIM PRAVILIMA STUDIRANJA I REŽIMA                                               STUDIJA


Saglasno zaključku NN Vijeća Univerziteta, studente treba upoznati sa detaljima Evropskog sistema transfera bodova (European Credit Transfering System-ECTS), a posebno potencirati prednosti studiranja po novim pravilima: značaj rada u toku semestra, precizan kalendar izvođenja predavanja i vježbi, značaj kontinuiranog učešća studenata u nastavni proces praćenjem predavanja i vježbi, redovnim učenjem, radom domaćih zadataka, seminarskih radova, grafičkih radova i sl.

Osim nastavnog dijela, ECTS podrazumijeva primjenu sistema anketiranja. Anketiranje treba da omogući kontrolu nastavnog procesa u toku semestra, i može doprinijeti njegovom poboljšanju. Anketiranje i obradu rezultata sprovode student prodekan i prodekan za nastavu. Ankete će biti kratke i jednostavne tako da se završe u pauzama između časova.

Informacije o predemetima nastavnici treba da podijele, a zatim i detaljno obrazlože na prvom času. Informaciju traba da dobije pojednačno svaki student.

Najprije, neophodno je studente upoznati sa elementima koji se odnose na broj ECTS bodova i nastavnici studentima treba da objasne opterećenje na osnovu kojih su bodovi izvedeni.

Drugi značajan segment se odnosi na provjeru znanja. Date su dvije varijante od većeg broja mogućnosti. Nastavnik može da predloži najprihvatljiviji način u zavisnosti od predmeta i sopstvenog iskustva u dosadašnjoj provjeri znanja. Suštinski, provjera se mora sprovoditi u kontinuitetu, kako bi obezbijedila da student u toku nastave osvoji 50% ukupnog broja bodova za ocjenu, odnosno da student može dobiti ocjenu 6 ako završi uspješno sve obaveze u toku nastave. Pri tome se najveći osvojeni broj poena izjednačava sa 50% bodova za ocjenu. Minimalni broj poena u toku semestra se takođe može precizirati kod svakog predmeta, zavisno od tipa i obima pređene provjere gradiva.

Treći značajan segment je raspodjela konačnih ocjena. Ona treba da prati skalu prirodne raspodjele od 10, 25 ,30, 25 i 10%, za ocjene 6-10, respektivno. Znači 10 % najuspješnih studenata treba da ima maksimalnu ocjenu. Ostali rezultati se izvedu saglasno ovakvoj raspodjeli.

Svaki predmet po novom sistemu mora imati detaljno razrađen plan rada. Plan se dostavlja prodekanu na početku semestra, a njegova realizacija na kraju semestra. On obuhvata svako poglavlje predavanja i vježbi, vrijeme podjele i predaje domaćih, odnosno seminarskih radova, vrijeme održavanja kolokvijuma.

Kao poželjno, planirana je jednonedjeljna pauza na početku decembra nakon pola održanih termina nastave i prvog kolokvijuma. Zbog te pauze neophodno je produžiti nastavu u januaru za jednu nedjelju, tako da se ona završava 23. umjesto 15. januara.

Početak studija na prvoj godini po novim pravilima znači da bi 2011. godine imali kompletno reformisane studije do stepena doktora nauka (480 kreditnih bodova, što odgovara vremenu od osam godina studiranja).

Prema planovima na Univerzitetu sve jedninice bi trebale da imaju završen sistem ECTS-vrednovanja nastave do marta 2004. godine, pružajući tako studentima mogućnost i prohodnost da studije nastave na drugom univerzitetu u slučaju želje.

Sugestija je da se uporedo sa izradom planova rada na prvoj godini počne izrada takvih programa na starijim godinama. Tako bi se mogla izvršiti dalja korekcija i modernizacija plana i programa uporedo sa njihovim obaveznim usklađivanjem sa Zakonom.

Obaveza je da se nastavni planovi svih studija na Univerzitetu kompletno usklade sa ECTS do marta 2004. godine. Nakon toga, u periodu od jedne godine, očekuju se usaglašavanja i programa svih disciplina. Preporuka je da svi koji mogu odmah počnu izradu takvih planove rada i da ih po odlukama Vijeća i dogovoru sa studentima počnu i sprovoditi. To je posebno značajno radi prikupljanja dovoljno iskustva kod izrade normativnih akata za nova pravila i režim studiranja.
   Bodovanje u Microsoft Word dokumentu. 

Copyright © finansije.net 2003-2005