Osnovna:

Dr Jovan Rodić: Poslovne finansije, Ekonomika, Beograd, 1991.


 

Dopunska:

James, C. Van Horne: Osnove finansijskog menadžmenta, Data status, Beograd, 2006

Dr Dragan Krasulja: Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Beograd.

Dr Radmila Radoman, Dr Mlađen Šljivančanin: Finansijski menadžment (skripta u štampi)

Mr Milan Lakićević: Praktikum za izvodjenje vje
žbi iz Finansijskog menadžmenta (neobjavljeni materijal)


  Zakoni:

Zakon o privrednim dru
štvima

Zakon o hartijama od vrijednosti

Zakon o insolventnosti privrednih društava

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja kamatne stope na kredite i depozite

 

Copyright © finansije.net 2003-2005