Kontakti

Sva stručna pitanja vezana za predavanja i vježbe možete uputiti na sljedeće adrese:

Dr Saša Popović:
 
sasa.popovic@finansije.net
Mr Ana Mugoša:
 
ana.mugosa@finansije.net

Ideje, sugestije, predloge, kritike i drugo uputite na:

finansije@finansije.net

 


 

 Odgovori na najčešća pitanja

U tekstu koji slijedi nalaze se odgovori na najčešća pitanja. Nastavnici će selektivno odgovarati na pitanja, izdvajanjem onih na koja se odgovor ne može dobiti na bazi osnovne ili dopunske literature.
 

                                                                 ● ● ●

Pitanje: Koja je razlika izmedju utrživosti i likvidnosti?

Odgovor: Razlika izmedju utrživosti i likvidnosti je u tome sto je likvidnost "strožiji" pojam od utrživosti. Utrživost podrazumijeva odgovor samo na pitanje da li se neko sredstvo može prometovati (kupovati i prodavati), bez obaveze da razmišljamo o očuvanju ekonomske vrijednosti tog sredstva prilikom trgovine. Likvidnost podrazumijeva da se neko sredstvo može relativno brzo pretvoriti u novac, UZ OBAVEZU OČUVANJA NJEGOVE EKONOMSKE VRIJEDNOSTI. To znači da je npr. novo auto Golf V (vrijedi oko 20.000 EUR) lako utrživo (lako ćemo naći kupca po cijeni od npr. 10.000 EUR), ali nije lako utrživo ako mu je prava vrijednost (npr. kataloška cijena) 20.000 EUR, i želite da ga po toj cijeni prodate. To će sigurno ići malo teže...

                                                                  ● ● ●

Pitanje
: Koja je razlika između
novčanog tržišta i tržišta novca?

Odgovor
: Tržište novca zajedno sa tržištem kratkoročnih hartija od vrijednosti predstavljaju segmente novčanog tržišta.


                                                                  ● ● ●

Pitanje
: Koja je razlika izmedju finansiranja i investiranja?

Odgovor: Proces investiranja podrazumijeva ulaganje sredstava, dok proces finansiranja podrazumijeva pribavljanje sredstava. (S.P.)

                                                                  ● ● ●

Pitanje
: Šta je veće - standardna devijacija ili varijansa?


Odgovor: S obzirom na to da je, po definiciji, standardna devijacija kvadratni korjen iz varijanse, slijedi:


a) varijansa
> od 1 => st. devijacija < varijanse;
b) varijansa
< od 1 => st. devijacija > varijanse;
c) varijansa 
= 1 => st. devijacija = varijansi.


Ovo je posebno važno imati u vidu kada se analizira rizik na hartija od vrijednosti.

 

Copyright © finansije.net 2003-2005