Na ovoj stranici nalazi se spisak ispitnih pitanja. Na svakoj ispitnoj listici nalaze se tri pitanja sa ovog spiska. Nijedno drugo pitanje, osim ovih 67, ne može se naći na ispitnim listicama. Predmetni nastavnik zadržava pravo da ovu listu pitanja promijeni, ali isključivo prije isteka semestra u kojem se održavaju predavanja iz Finansijskog menadžmenta, uz prethodnu najavu.

Treba imati u vidu da je svako pitanje samo povod za ulazak u stru
čnu raspravu na ispitu, koja podrazumijeva integralno poznavanje problematke. Pitanja su tu da bi se eliminasao efekat iznenađenja na ispitu, a treba učiti kao da ih nema.
 

1. Poslovi finansijske funkcije
2. Uskladjivanje rokova vezivanja sredstava i rokova raspoloživosti izvora finansiranja
3. Oblikovanje strukture kapitala
4. Odnos finansijske funkcije i drugih funkcija u preduzeću
5. Organizacija finansijske funkcije u preduzeću
6. Finansijska politika i njeni ciljevi
7. Načela finansijske politike
8. Vertikalna pravila finansiranja
9. Horizontalna pravila finansiranja
10. Shvatanje i mjerenje likvidnosti
11. Politika likvidnosti
12. Ocjena kreditne sposobnosti preduzeca
13. Pojam i uloga tržišta novca
14. Instrumenti tržišta novca
15. Uloga centralne banke na novčanom tržištu
16. Pojam i uloga tržišta kapitala
17. Dugoročne hartije od vrijednosti - efekti
18. Akcija (pojam, vrste, karakteristike, rizik)
19. Obveznica (pojam, vrste, karakteristike, rizik)
20. Finansiranje preduzeća putem emisije hartija od vrijednosti
21. Institucionalni investitori
22. Berza (pojam, vrste, osnivanje, organi)
23. Devizno tržište
24. Skriveni oblici samofinansiranja - latentne rezerve
25. Spontani (autonomni) izvori finansiranja
26. Interni izvori samofinansiranja
27. Eksterni izvori samofinansiranja
28. Pojam finansiranja iz uloga trećih lica i vrste ulaganja
29. Kontokorentni kredit
30. Kreditna linija
31. Lombardni kredit
32. Rambursni kredit
33. Vinkulacioni kredit
34. Hipotekarni kredit
35. Oblici obezbjedjenja kredita (hipoteka, fiducija, zaloga, kolateral)
36. Kamata - cijena kredita
37. Metode obračuna kamate - anticipativni i dekurzivni metod
38. Vremensko vrednovanje novca
39. Diskontovanje
40. Faktoring kao specifični oblik finansiranja preduzeća
41. Forfeting kao specifični oblik finansiranja preduzeća
42. Lizing kao specifični oblik finansiranja preduzeća
43. Franšizing kao specifični oblik finansiranja preduzeća
44. Osnovne karakteristike finansijskog planiranja
45. Planski bilans uspjeha
46. Planski bilans stanja
47. Metode planiranja obrtnih sredstava
48. Planiranje obrtnih sredstava
49. Ključni elementi plana novčanih tokova
50. Plan novčanih tokova
51. Poslovni rizik i poslovni leveridž
52. Finansijski rizik i finansijski leveridž
53. Ukupni rizik i složeni leveridž i tačka indiferentnosti finansiranja
54. Pojam i kvantifikacija dugoročnog ulaganja i njegovog efekta
55. Pojam i kvantifikacija cijene izvora finansiranja dugoročnog ulaganja
56. Dinamičke metode ocjene efikasnosti dugoročnog ulaganja
57. Statičke metode ocjene efikasnosti dugoročnog ulaganja
58. Ocjena likvidnosti investicionog projekta
59. Finansijska strategija i taktika osnovnih sredstava
60. Finansijska strategija i taktika dugoročnih plasmana
61. Finansijska strategija i taktika sopstvenog kapitala, dugoročno pozajmljenog       kapitala i dugoročnih rezervisanja
62. Finansijska strategija i taktika zaliha
63. Finansijska strategija i taktika kratkoročnih potraživanja
64. Finansijska strategija i taktika kratkoročnih finansijskih obaveza
65. Finansijska strategija i taktika obaveza iz komercijalnih odnosa
66. Finansijska strategija i taktika gotovine
67. Finansijska strategija i taktika raspodjele neto dobiti   Ispitna pitanja u Microsoft Word dokumentu.


 

Copyright © finansije.net 2003-2005