Ova stranica rezervisana je za članke i publikacije ljudi iz prakse i gostujuće predavače. Ažuriraće se u skladu sa aktuelnim temama iz oblasti finansija.
 

 04.12.2003.


Materijal sa predavanja mr Ranka Nikolića (Montenegrobanka ad Podgorica)  možete otvoriti ili download-ovati sa ove stranice klikom na dati link. Materijal je dat u PowerPoint formatu.

Ranko Nikolić, Specifični oblici finansiranja preduzeća


 

 17.11.2003.


Materijal sa predavanja profesora Robert Boldina možete otvoriti ili download-ovati sa ove stranice klikom na jedan od dva data linka. Materijal je dat dvojezično i u PowerPoint formatu.

 

Robert Boldin, Finansijska tržišta
Robert Boldin, Financial Markets
 

 07.11.2003.


Radni materijal koji je korišten na predavanjima Bill K. Campbell-a je u međuvremenu korigovan i finalna verzija je postavljena na ovoj stranici.

 


Bil K. Kempbel, Analiza toka gotovine
Bill K. Cempbell, Cash Flow Analysis

 


 

Copyright © Finansijski menadžment 2003.