1. Pravo da konkurišu na predložene teme za diplomski rad imaju studenti IV godine Ekonomskog fakulteta u Podgorici koji prate kurs iz Finansijskog menadžmenta.

2. Prednost prilikom dodjeljivanja teme imaju:
   • kandidati čija je dosadašnja prosječna ocjena studija veća,
   • kandidati koji bolje vladaju engleskim jezikom,
   • kandidati koji bolje poznaju rad na računaru,
   • kandidati koji prije ostalih rezervišu odredjenu temu.

3. Predmetni nastavnik, obavezan je da kandidatima koji dobiju određenu temu u pismenoj formi dostavi:
   • predlog literature za diplomski rad,
   • orjentacioni termin za odbranu rada.

4. Student koji dobije temu obavezan je da, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom, predloži radni sadržaj rada, da se pridržava Uputstva za izradu diplomskih radova i poštuje dogovorene rokove.

5. Kandidat može odustati od rezervisane teme do isteka roka trajanja konkursa, sa obaveznim pismenim obrazloženjem predmetnom nastavniku. Prekid rada na diplomskoj temi moguć je odlukom predmetnog nastavnika, ukoliko ocijeni da cilj rada iz bilo kog razloga ne može biti postignut. Student ima pravo žalbe na ovakvu odluku kod prodekana za nastavu.

6. Rok za prijavljivanje: petak, 15. jul 2005. godine

7. Konačna dodjela tema izvršiće se u roku od sedam dana od dana prijavljivanja.II TEME ZA DIPLOMSKI RAD

Za generaciju studenata koja kurs Finansijskog menadžmenta poha|a tokom zimskog semestra šk. 2003/04 godine predvi|ene su sljedeće diplomske teme:


1. Finansijska funkcija u preduzecu "XYZ"
2. Finansijsko planiranje u preduzecu "XYZ"
3. Ocjena boniteta preduzeca "XYZ"
4. Efektivne kamatne stope poslovnih banaka u Crnoj Gori
5. Utvrdjivanje optimalne strukture kapitala preduzeca
6. Finansijske inovacije
7. Revizija finansijskih izvjestaja
8. Inicijalna javna ponuda akcija
9. Utvrdjivanje neto vrijednosti aktive privatizacionih fondova
10. Analiza finansijskog polozaja preduzeca "XYZ"

NAPOMENA: Student može sam predložiti temu za svoj diplomski rad, u okviru rokova predviđenih Konkursom, a predmetni nastavnik će je, ukoliko bude odobrena, uvrstiti u ovaj spisak.
 

   Konkurs za diplomke teme u Microsoft Word dokumentu.

 

Copyright © finansije.net 2003-2005