Na ovoj stranici nalazi se spisak ispitnih pitanja. Na svakoj ispitnoj listici nalaze se tri pitanja sa ovog spiska. Nijedno drugo pitanje, osim ovih 19, ne može se naći na ispitnim listicama. Predmetni nastavnik zadržava pravo da ovu listu pitanja promijeni, ali isključivo prije isteka semestra u kojem se održavaju predavanja iz Analize berzanskog poslovanja, uz prethodnu najavu.

Treba imati u vidu da je svako pitanje samo povod za ulazak u stru
čnu raspravu na ispitu, koja podrazumijeva integralno poznavanje problematke. Pitanja su tu da bi se eliminasao efekat iznenađenja na ispitu, a treba učiti kao da ih nema.

 

1. Finansijsko tržište - struktura i karakteristike
2. Mjesto i uloga berze na finansijskom tržištu
3. Brokerske kuće i njihova uloga na finansijskom tržištu
4. Kako kupiti i prodati akciju na finansijskom tržištu
5. Osnovne kategorije rizika
6. Rangiranje hartija od vrijednosti prema riziku
7. Stopa prinosa na hartije od vrijednosti - analitički izraz
8. Modeli za procjenu vrijednosti akcija
9. Osnovni model za procjenu vrijednosti obveznica
10. Kotacija akcija - praktišan primjer
11. Analiza berzanskih izvještaja o individualnim hartijama od vrijednosti
12. Ponderacione šeme u konstrukciji berzanskih ideksa (tipovi, priomjeri)
13. Fundamentalna analiza cijena akcija
14. Tehnička analiza cijena akcija
15. Razvodnjavanje akcija i isplata dividende kroz akcije
16. Karakteristike bezrizične stope prinosa
17. Mjere disperzije prinosa na hartije od vrijednosti (razmak varijacije, varijansa, st. dev. koeficijent varijacije)
18. P/E odnos kao fundamentalni pokazatelj
19. Beta koeficijent - interpretacija
 

   Ispitna pitanja u Microsoft Word dokumentu

 

 

 

 

 


 

Copyright © finansije.net 2003-2005