I PROPOZICIJE :

1. Pravo da konkurišu na predložene teme za diplomski rad imaju studenti IV godine Ekonomskog fakulteta u Podgorici, smjer FINANSIJE, kao i studenti sa drugih smjerova koji prate nastavu iz Analize berzanskog poslovanja.

2. Više kandidata može konkurisati za istu temu, ali jedan kandidat se može prijaviti samo za jednu temu. Ukoliko je kandidat već rezervisao temu za diplomski rad vezanu za neku drugu nastavnu dusciplinu gubi pravo da konkuriše za teme iz Analize berzanskog poslovanja.

3. Prednost prilikom dodjeljivanja teme imaju:
• kandidati čija je dosadašnja prosječna ocjena studija veća,
• kandidati koji bolje vladaju engleskim jezikom,
• kandidati koji prije ostalih rezervišu odredjenu temu.

4. Predmetni nastavnik koji vodi diplomski rad obavezan je da kandidatu u pismenoj
formi dostavi:
• globalni koncept rada,
• predlog literature za diplomski rad,
• orjentacioni termin za odbranu rada.

5. Kandidat moze odustati od rezervisane teme do isteka roka trajanja konkursa, sa obaveznim pismenim obrazloženjem predemtnom nastavniku. Prekid rada na diplomskoj temi moguć je odlukom predmetnog nastavnika, ukoliko ocijeni da cilj rada ne mo`e biti iz bilo kog razloga postignut. Student ima pravo žalbe na ovakvu odluku kod prodekana za nastavu.

6. Rok za prijavljivanje: ponedjeljak, 1. jun 2005. god.

7. Konačna dodjela tema izvršiće se u roku od tri dana od dana završetka konkursa (1.jula.2003.), i biće proslijedjena svim kandidatima koji su se javili na konkurs.

II TEME ZA DIPLOMSKI RAD

Za generaciju studenata koja kurs Analize berzanskog poslovanja pohadja tokom ljetnjeg semestra šk. 2002/03 godine predvidjene su sljedeće diplomske teme:


1. Analiza rizika u poslovanju sa hartijama od vrijednosti
2. Tehnička analiza cijena akcija
3. Berzanski indeksi - pojam i značaj
4. NASDAQ
5. Analiza tržišta kapitala u Crnoj Gori

III KRATAK OPIS TEMA

1. ANALIZA RIZIKA U POSLOVANJU SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

Prinos i rizik predstavljaju dva najvažnija atributa hartija od vrijednosti. Analiza investicionih alternativa uvijek počiva na prinosu koji se očekuje od investicija i riziku koji te investicije prati. Otuda je neophodno da se što preciznije utvrde njihovi medjuodnosi. Cilj ove teme jeste fokusiranje na uzroke i posledice rizika u poslovanju sa hartijama od vrijednosti, uz prikaz metodologija za njihovo izračunavanje.

2. TEHNIČKA ANALIZA CIJENA AKCIJA

U praćenju performansi individualnih vrijednosnih papira tehnička analiza je neizostavna. Nema dobrog berzanskog analitičara ako ne poznaje osnovne principe tehni~ke analize cijena akcija. Pitanja koja bi trebalo uzeti u obzir: Kako formulisati pravila za trgovanje na osnovu obrazaca dobijenih tehničkom analizom? Koji su osnovni prigovori ovom vidu analize cijena akcija? Cilj rada je prikaz osnovih alata tehničke analize, a praktični dio podrazumijeva praćenje odredjenih akcija tokom izvjesnog perioda i "davanje predloga" potencijalnim investitorima.

3. BERZANSKI INDEKSI - POJAM I ZNAČAJ

Sta su berzanski indeksi? Čemu služe? Kako se izračunavaju? Klasifikacija berzanskih indeksa. Analiza akcijskih, obvezničkih i drugih indeksa čini sastavni dio ove teme. Indeksi na doma}em tržištu kapitala. Ova tema nije do sada obradjivana na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Podrazumijeva hrabrog i odgovornog kandidata!

4. NASDAQ

NASDAQ je sistem za automatsku kotaciju Nacionalnog udruženja dilera hartijama od vrijednosti. Funkcioniše u Americi. On je prototip za EASDAQ - evropsku mrežu. Odgovor na pitanje kako se trguje hartijama u ovom sistemu, koje su to kompanije koje se kotiraju na ovom tržištu i kako je ono regulisano čini cilj ovog diplomskog rada. Za potrebe ovog rada podrazumijeva se da kandidat posjeduje aktivno znanje engleskog jezika.

5. ANALIZA TRŽIŠTA KAPITALA U CRNOJ GORI

Crne Gora je kreirala tržište kapitala. Na crnogorskim berzama se trguje akcijama i obveznicama stare devizne štedenje. Analizirajte strukturu ovog tržišta, ogranizacione i tehničke karakteristike, kao i stepen njegove efikasnosti. Ponudite odgovor na neka otvorena pitanja kao što su: Koji su dalji orjentiri u razvoju tržišta kapitala u Crnoj Gori?. Da li je cijena koju plaćamo na ovom tržištu fer cijena? i drugo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © finansije.net 2003-2005